POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

uzatvorenej ako Zmluva na diaľku

I. VYMEDZENIE POJMOV

Spotrebiteľ:Fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.“

Predávajúci: Ing. Štefan Lopušný, IČO: 34 615 652, s miestom podnikania Smolnícka 111/8, 821 03 Bratislava – Ružinov, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava.

Zmluva na diaľku:

 • „Zmluva medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a Spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.“

(ďalej len „Zmluva“)

II. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
 2. Lehota na odstúpenie od Zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.
 3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy Spotrebiteľ informuje Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od Zmluvy jednoznačným písomným vyhlásením (napríklad listom zaslaným prostredníctvom pošty alebo e-mailom) na adrese Ing. Štefan Lopušný, Smolnícka 111/8, 821 03 Bratislava – Ružinov, Slovenská republika alebo na emailovej adrese: bratislava@dianetika.sk tento účel môže Spotrebiteľ použiť formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý mu bol zaslaný elektronickým prostriedkami prostredníctvom akceptačného e-mailu.
 4. Lehota na odstúpenie od Zmluvy je zachovaná, ak Spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy.
 5. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy.
 6. Ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so Zmluvou, od ktorej Spotrebiteľ odstúpil.

III. Nemožnosť odstúpenia od Zmluvy

 1. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale. V prípade, ak ide o dodanie kníh v ochrannom obale, Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ochranný obal rozbalil.

IV. Vrátenie platby v prípade odstúpenia od Zmluvy

 1. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy.
 2. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe, pokiaľ sa Predávajúci so Spotrebiteľom nedohodne inak.
 3. Predávajúci nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
 4. Pri odstúpení od Zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.

V. Vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od Zmluvy

 1. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 2. Náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru znáša Spotrebiteľ.
 3. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.